Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Alleen al door het toevertrouwen van een opdracht, aanvaardt de klant integraal en onvoorwaardelijk onderhavige verkoopsvoorwaarden.

2. Andersluidende aankoopvoorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

3. In geval de overeenkomst ontbonden wordt door toedoen van de klant, is deze verplicht tot schadeloosstelling ter waarde van 18 % van de prijs. Hiertoe mag het eventueel betaalde voorschot aangewend worden.

4. De facturen zijn uitsluitend en zonder uitzondering contant betaalbaar te Kortrijk, netto zonder korting. Accolade Language Services bvba behoudt zich het recht voor een voorschot van 30 % te vragen bij opdrachten, waarvan het bedrag, exclusief btw hoger is dan € 250.

5. In geval van laattijdige, dus niet-contante betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 15 % per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum tot op het ogenblik van de algehele betaling.

6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo met 15 % verhoogd, met een minimum van € 250 en een maximum van € 2.000, ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, en dit onverminderd de gerechtskosten en kosten van uitvoering.

7. De klant moet de levering onmiddellijk na ontvangst nazien. Alle klachten in verband met de kwaliteit van de het geleverde product moeten op straffe van verval, binnen acht dagen na de levering en uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur, enkel per aangetekende brief meegedeeld worden aan Accolade Language Services bvba met gemotiveerde opgave van de redenen. Bij bewezen zware of lichte beroepsfout zal onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt blijven tot het intrekken van de desbetreffende factuur.

8. Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven. Door het louter verstrijken ervan is het contract niet ontbonden. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een laatste redelijke leveringstermijn wordt gegeven. Vertraging in de levering en klachten of betwistingen over de kwaliteit van de levering vormen geen wettiging voor het uitstellen van de betaling van onze facturen.

9. Al onze vertalingen en teksten worden beschermd door de wetgeving op het auteursrecht. Bij ontstentenis van een voorafgaande goedkeuring, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen aan een klant die onze vertalingen zou gebruiken, zonder de factuur hiervan betaald te hebben.

10. Uw persoonsgegevens en documenten die u ons voor deze opdracht hebt bezorgd, worden door ons verwerkt louter voor de uitvoering en afhandeling van deze opdracht. Uw persoonsgegevens en documenten worden nooit doorgegeven aan derde partijen voor andere doeleinden dan de opdracht waarvoor u een beroep doet op Accolade Language Services bvba. De derde partijen die toegang krijgen tot uw documenten om deze opdracht uit te voeren zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en mogen in geen enkel geval uw documenten kopiëren of doorgeven aan andere partijen zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

11. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk bevoegd.